För‌ ‌dig‌ ‌som‌ ‌vill‌ ‌veta‌ ‌mer:‌ ‌Vad‌ ‌är‌ ‌homeopati?‌ ‌ ‌

För‌ ‌dig‌ ‌som‌ ‌vill‌ ‌veta‌ ‌mer:‌ ‌Vad‌ ‌är‌ ‌homeopati?‌ ‌ ‌

För dig som vill veta mer: Vad är homeopati? 

Homeopati är en väl beprövad medicinsk behandlings form som hjälper kroppen läka sig själv. Homeopatin är startmotorn som sätter igång den egna läkeförmågan. Homeopatin utgår från grundtanken att kroppen har en inneboende förmåga till självläkning som kan stimuleras med mycket svaga doser av en viss substans / läkemedel. 

Sjukdom är ett tecken på att kroppens självläkande förmåga är nedsatt och att kroppen är i obalans. De homeopatiska läkemedlen, kan på ett effektivt och skonsamt sätt nå grundorsaken till denna obalans och stimulera kroppens egen läkningsförmåga. Homeopatiska läkemedel stärker immunförsvaret och hjälper kroppen läka grundorsaken till sjukdomen, inte bara symtomen. 

Homeopati är en både effektiv och djupt verkande metod, som rätt använd är helt utan biverkningar. En klassisk homeopat behandlar de flesta sjukdomar; akuta, kroniska, fysiska och psykiska. 

Homeopatin arbetar på en djup nivå och räknas som en energimedicin.

Kort historik 

Homeopatin bygger på en gammal läkeprincip, som tar hänsyn till hela människan. De tankegångar som ligger till grund för homeopatin är mer än 2000 år gamla. Att lika botar lika var känt redan av Hippokrates (470-400 f.kr.) Han upptäckte att det fanns två sätt att bota sjukdomar – genom motsatser och genom likheter. 

”Genom lika ting uppkomma sjukdom och genom lika ting givna åt de sjuka botas de från sina sjukdomar” 

Men det dröjde till slutet av 1700-talet innan likhetslagen utarbetades till en fungerande medicinsk behandlingsmetod av den tyske läkaren Dr. Samuel Hahnemann (1755-1843) Han var välkänd och aktad som läkare och låg långt före sin tid på många områden. Förutom att han var den som grundade och utarbetade homeopatin till en fungerande behandlingsmetod, och till en systematiserad terapiform, var Hahnemann även erkänd kemist, apotekare och översättare av medicinsk facklitteratur. Hahnemann ansåg att dåtidens mediciner gav alltför svåra och många biverkningar. På den tiden bestod de traditionella behandlingsmetoderna av bland annat åderlåtning, utrensningar och kräkningar. Man använde stora doser av kemiska medel som kvicksilver och arsenik. Hahnemann insåg att dessa behandlingar var skadliga och långt ifrån läkande och han började söka nya vägar för att kunna hjälpa människor på ett mer skonsamt sätt. Hahnemann var en person som präglades av stor medmänsklighet. Hans arbete med homeopatin bottnade i en önskan om att kunna bota människor snabbt, milt och varaktigt genom ett tillförlitligt och oskadligt system. 

Efter hand har metoden finslipats och vidareutvecklats av Hahnemanns många efterföljare och idag är homeopaten ett etablerat medicinskt system i de flesta länder runt om i världen och en vetenskap på stark frammarsch.

Lika botar lika 

Homeopati kommer från grekiskans homeo (omoios) som betyder lika, och pathos som betyder lidande.
Grundläggande för homeopatin är likhetsprincipen ”Similia similibus curentur”, som betyder just ”liknande botar liknande” Med det menas att att ett ämne som kan framkalla vissa sjukdomssymtom hos en frisk människa också kan användas för att bota samma symtom hos en sjuk person. 

Ett enkelt exempel på denna läkeprincip är vanlig gul lök. När vi skalar och skär en lök börjar ögonen svida och tåras och näsan börjar rinna. Inom homeopatin används gul lök i homeopatisk form (Allium cepa) bland annat vid förkylning eller allergi som uppvisar dessa symtom.
Ett annat exempel är Coffea (kaffe), som hos många framkallar hjärtklappning och sömnlöshet. Inom homeopati använder man sig bland annat av coffea i homeopatisk form för att bota just sömnbesvär. 

Helhetssyn 

Inom homeopatin betraktas människan som en helhet, där kropp och själ samverkar och fungerar som en enhet. För att må bra måste hela kroppen vara i balans. Enligt homeopatins synsätt är sjukdom ett uttryck för en obalans i kroppen och det är enbart genom att behandla denna helhet som balansen kan återställas och varaktig läkning kan ske. 

Homeopatin strävar efter att stimulera kroppens inneboende livskraft att börja läka sig själv och uppnå balans på alla plan; fysiskt, emotionellt och mentalt. Genom sitt fokus på helheten och sammanhangen mellan de olika symtomen kan homeopatin hjälpa kroppen till läkning inifrån och på alla plan. 

Fördelen med homeopati är att kroppen stimuleras till självläkning genom att den stöder och stärker det egna immunförsvaret. 

 

Individuell behandling 

Varje människa är unik och reagerar på sitt specifika sätt med just sina individuella sjukdomssymtom. Vad är det din kropp berättar? Därför är alltid en homeopatisk behandling individuell. Två människor med samma medicinska diagnos kan ha helt olika symtom och kan därför behöva olika homeopatiska läkemedel. Grundprincipen är att det inte finns ett särskilt homeopatiskt läkemedel som passar för en viss sjukdom, utan det är alla symtomen, hela bilden, där även konstitution och personlighet ingår som en viktig del, som man tar hänsyn till vid val av homeopatiskt läkemedel.
Som klassisk homeopat sammanställer man de olika symtomen och utifrån den bilden väljer man det läkemedel som passar individen bäst. Ungefär som att hitta rätt nyckel till rätt bil. 

Homeopatiska läkemedel 

Homeopatiska läkemedel framställs av naturliga ämnen hämtade från växt-, mineral- och djurriket. Tillverkningen sker i laboratorier och följer strikta regler, noggranna hygienföreskrifter och tillverkningsprocesser. De produceras på helt naturlig väg vilket gör framställningen både billig och skonsam för miljön. Tillverkningen sker genom en process av gradvis utspädning samt skakning, så kallad potensering, en process som gör att ämnets läkande egenskaper förstärks. Homeopatiska läkemedel är testade på friska människor och ger inga skadliga biverkningar, förutsatt att de används på rätt sätt. Homeopatiska läkemedel stimulerar och hjälper kroppens egna självläkande krafter och är inte vanebildande. 

Rätt homeopatiskt läkemedel verkar snabbt och effektivt vid akuta sjukdomar. Vid kroniska sjukdomar tar behandlingen längre tid.
Även djur behandlas mycket framgångsrikt med homeopati.
De homeopatiska medlen finns som piller (globuli), tabletter eller dilution (droppar) 

 

 

Hur går en homeopatisk behandling till? 

En homeopatisk behandling är baserad på samtal. Vid den första konsultationen är det viktigt att jag som homeopat kan få en grundlig bild av dig. Jag behöver få så mycket information som möjligt om hur besvären yttrar sig hos just dig. Första konsultationen brukar ta mellan 1-2 timmar. 

Att inleda en homeopatisk behandling är att påbörja en process. Det är viktigt att du som klient är klar över att behandlingen inte syftar till att enbart undanröja symtom ( fungerar vid akuta skador eller sjukdomar) utan målsättningen är att hjälpa kroppen läka på djupet. Efter som homeopatiska läkemedel verkar på hela dig, både fysiskt, psykiskt och emotionellt kan läkeprocessen starta på ett djupare plan och du kanske bara märker diffusa förändringar i början. Ofta känner vi av skillnader i sinnestillstånd eller energi i början av en homeopatisk behandling, medan de fysiska besvären till en början kan vara oförändrade, eller kanske till och med förvärras något. Det är helt i sin ordning och ett tecken på att läkningen kommit igång. Kroppens läkeprocess behöver få verka i lugn och ro, i den takt som behövs. 

Som Klassisk homeopat arbetar jag under tystnadsplikt. Enligt SAKH / SHR etiska regler. Du kan läsa mer om hur en homeopatisk behandling går till under – Mer utförlig information om den Homeopatiska konsultationen. 

Hur lång tid tar det innan jag blir frisk? 

Vid en akut åkomma kan det röra sig om några timmar till ett par dagar. Vid behandling av långvariga / kroniska sjukdomar brukar man ange som tumregel – ett års behandling för symtom som funnits i tio år. Men ingen regel utan undantag – det skiljer sig mellan individer samt vilket homeopatiskt läkemedel det gäller. Vissa är snabbare i sin verkan än andra och det beror även på hur omfattande sjukdomen är. 

Vad kan behandlas? 

Såväl akuta som kroniska besvär samt både fysiska och psykiska problem kan behandlas. Homeopati verkar lika bra på människor som på djur.
Det vanligaste besvären / sjukdomarna klienter söker för idag är inom hud, mage-tarm, smärta, inflammationer, allergier, utmattningssyndrom, stress, sömnproblem, hormonella besvär, gynekologiska, rädslor, fobier, psykiska problem, vaccinationsskador mm Akut vid influensa, förkylning, virussjukdomar, allergier, inflammationer, skador mm. 

Hur fungerar homeopati? 

Homeopatin saknar en accepterad förklaringsmodell. Det innebär att ingen idag vet med säkerhet hur effekten av homeopatiska läkemedel uppstår. Däremot finns det forskningsstudier som visar positiva resultat i praktiska studier, även när behandlingen jämförs med placebo. 

De lagar som visar läkeprocessen vid behandling har bekräftats erfarenhetsmässigt och kliniskt. De teorier klassiska homeopater följer är baserade på systematiserade erfarenheter av tusentals patienter. 

Hur homeopatiska läkemedel fungerar är den stora frågan.Hur kan så utspädd medicin ha effekt? Det finns en hel del forskning inom området som ger förklaringar på hur det skulle kunna vara möjligt. Skeptiker ”skyller” för det mesta läkning genom homeopati på placeboeffekten. De menar att om patienten bara tror att hon kommer att bli frisk, så blir hon det. Det tänker inte på att precis samma förhållande gäller för konventionella mediciner. 

Hur hundar, katter och andra djur kan botas med homeopati kan däremot inte förklaras med placeboeffekt. Homeopati fungerar helt fantastiskt på djur. 

Även små barn svarar väldigt bra på homeopatisk behandling. Inte heller de goda resultat som uppnås hos små barn i de länder (alla utom Sverige) där barn under 8 år får behandlas både av barnläkare och homeopater kan förklaras med placeboeffekten.
Ny aktuell forskning visar också att homeopatiska läkemedel har mycket kraftigare effekt än vad som kan uppnås med placebo. 

En intressant teori har förts fram av Dr. Luc Montagnier, fransk virolog (född 1932) som fick Nobelpriset 2008. (i medicin och fysiologi för upptäckten av AIDS viruset) Han har funnit att vattnet har ett minne. Han har även kunnat mäta en elektrisk signal från lösningen. För att få en signal var han tvungen att skaka lösningen innan. 

Det handlar om att uppblandade och seriellt utspädda biologiska prover, som motsvarar homeopatiska utspädningar, visar elektromagnetiska egenskaper och skapar nano strukturella förändringar hos omgivande vattenmolekyler.
Han säger ” Jag kan inte säga att homeopati har rätt i allt. Vad jag kan säga nu är att de höga utspädningarna (som används inom homeopatin) är rätt. Höga utspädningar av någonting är inte ingenting. Det är vattenstrukturer som härmar de ursprungliga molekylerna.” 

 

Vad ska jag tänka på vid val av homeopat? 

I Sverige är inte Homeopat en yrkes skyddad titel, vilket innebär att vem som helst kan kalla sig för Homeopat.
En seriös homeopat ska ha: 

 1. En basmedicinsk utbildning som motsvarar minst 60 högskolepoäng ( motsvarar sjuksköterska)
 2. En utbildning i Klassisk Homeopati på minst 600 undervisnings timmar. 
 3. En ansvarsförsäkring. 
 4. Ansluten till ett förbund. SAKH och/eller SHR. En homeopat ansluten till ett förbund följer även de etiska regler förbundet har. Bland annat arbetar homeopaten  under tystnadsplikt. Vad klienten berättar under konsultationen är konfidentiell

Homeopati i övriga världen – så här ser det ut 

Homeopati är en erkänd behandlingsmetod och används i de flesta länder runt om i världen. Homeopati används av många läkare i hela EU och förordnas av WHO.
I bland annat Storbritannien och Frankrike remitterar många allmänläkare sina patienter vidare till homeopater. Där är homeopati även en populär specialisering för läkare. 

I Tyskland är homeopati ett naturligt inslag i det dagliga livet. Homeopatiska läkemedel säljs överallt på apoteken vid sidan av de konventionella medicinerna. Likadant är det i bland annat Frankrike, där en tredjedel av läkarkåren använder sig av homeopatisk läkemedel och där behandling av homeopati ersätts av sjukförsäkringen. 

I Nederländerna växer homeopatin i popularitet inom läkarkåren och homeopaterna håller hög standard.
I Tjeckien accepterades homeopatin av landets konventionella medicinska samfund 1990. i Grekland finns en klinik och fackskola grundad av George Vithoulkas. Han är allmänt erkänd som en av de viktigaste personerna när det gäller främjandet av den moderna homeopatin. Hans böcker och undervisning har haft stark inverkan på många av homeopatins välkända internationella lärare och praktiker. Han har även fått Det Alternativa Nobelpriset. 

I England är homeopati en uppskattad behandlingsform. Det finns flera homeopatiska sjukhus och homeopati kan studeras på universitet. I England har den kungliga familjen använt homeopatiska medel sedan 1830-talet. Drottning Elisabeth 11 är beskyddare och en regelbunden besökare av det berömda Royal London Homeopathic Hospital och prins Charles är känd för att ha med sig homeopatiska läkemedel var han än beger sig i världen. Det första homeopatiska sjukhus öppnades i London 1849. Under koleraepeidimin 1854 dog hälften så många på det homeopatiska sjukhuset jämfört med andra konventionella sjukhus. 

I Indien är homeopati en av de tre stora behandlingsmetoderna jämte konventionell medicin och Ayurveda. Homeopatin är erkänd som en separat del inom medicinen. Indien har en egen Homeopati minister i regeringen. Flera hundra tusen registrerade homeopatiska läkare och många homeopatiska universitetsutbildningar. 

I USA växer homeopatin lavinartat och har fått ett stort uppsving de senaste 20 åren. Många läkare praktiserar homeopati. Men det finns även mänga naturläkare, veterinärer, tandläkare och kiropraktorer som använder homeopati.
I Kanada ingår en avdelning för ”komplementär medicin” i The Canadian Medical Association vilket inkluderar homeopati. På många platser finns homeopatiska mediciner tillgängliga på apotek. 

I Latinamerika finns flera tusen homeopater, särskilt i Mexico, Argentina och Brasilien. Och de håller en hög standard. Homeopatiska läkemedel finns tillgängliga på många apotek. 

I Israel praktiseras homeopati på många små kliniker liksom även på en del större sjukhus. 

I Australien och Nya Zeeland är homeopatin väletablerad. 

 

 

Homeopati i dagens samhälle 

Vi har en utvecklingen mot resistenta bakteriestammar där snart ingen antibiotika verkar längre. Vi utsätts för miljögifter, tungmetaller, strålning, avgaser mm i en utsträckning vi aldrig tidigare varit med om. Vi utsätter oss för stress och äter processad mat. Allt fler har problem med allergier och astma. 

Man ser en kraftig ökning av neuropsykiatriska diagnoser och det är många, både barn och vuxna som inte mår psykiskt bra. Det är många som lider av stressrelaterade problem. Vi börjar bli medvetna om alla biverkningar och skador av läkemedel, vaccinationer mm Idag mer än någonsin tidigare behövs en helhetssyn på hälsa och sjukdom. Vi behöver möta varje individ med varsamhet och utifrån den personens bakgrund.
Homeopatin är individuell och tar hänsyn till alla symtom.
Homeopatin botar så snabbt, tillförlitligt och oskadligt det bara går, med ett optimalt valt läkemedel i minsta möjliga dos. 

 

 

10 goda skäl att använda homeopati 

 1. Inga farliga biverkningar. Genom utspädning och en speciell process, skakning
  (potensera) ger medlet information till kroppen, för läkning.
 2. Milt. Homeopati stimulerar kroppens egen läkande förmåga. Trots extremt låga doser blir resultatet kraftfullt och djupverkande.
 3. Enkelt att ta. Homeopatiska läkemedel finns i tabletter, globuli, piller, samt i flytande form.
 4. Kostnadseffektivt. Homeopatiska läkemedel har mycket låga priser jämfört med konventionell medicin. Genom att homeopati verkar stärkande på immunförsvaret blir man dessutom mindre benägen att bli sjuk
 5. Inte testade på djur. Människor reagerar annorlunda på mediciner än vad djur gör. Alla homeopatiska medel är testade på friska människor.
 6. Stärker individen. Homeopatiska läkemedel stärker kroppens immunsystem och förbättrar därigenom motståndskraften så att man lättare står emot återkommande infektioner och sjukdomar.
 7. Involverar individen. Homeopatisk behandling är baserad på samtal där den
  sökande ingående får berätta om sina besvär, sin sjukdomshistoria och sitt
  hälsotillstånd i övrigt.
 8. Helhetsbehandling. Homeopaten tar hänsyn till hela personen. Ibland kan det räcka med ett läkemedel för individens alla besvär.
 9. Första hjälpen. Homeopatiska läkemedel är lätta och praktiska att ha till hands
  hemma för behandling av mindre besvär och skador som tillexempel stötar och slag, sträckningar, lättare brännskador, insektsbett, åksjuka eller turistdiarré. Vid akuta åkommor som till exempel inflammationer / infektioner och bestående besvär av mer kronisk karaktär bör man vända sig till en välutbildad homeopat.
 10.   Framtidens medicin. Den homeopatiska läkekonsten ger inte några farliga                  biverkningar hos individen.

         

Lämna ett svar